OTVÁRACIE HODINY

Pondelok - Štvrtok
13.00-20.00 hod.
Piatok
13.00-19.00 hod.
Sobota - Nedeľa
zatvorené

PREVÁDZKA:

Nám. osloboditeľov 20
040 01 Košice
Tel./Fax: +421 55 728 73 75
Mobil: +421 911 870 276
E-mail: hunter@r-net.sk

Prevádzkový poriadok

Práva a povinnosti návštevníka strelnice

 • Pri prvej návšteve musí absolvovať poučenie o týchto bezpečnostných a prevádzkových predpisoch.
 • Nesmie byť pod vplyvom alkoholu.
 • Musí dodržiavať príkazy inštruktora, bezpečnostné a prevádzkové predpisy.
 • Počas streľby musí mať nasadené tlmiče hluku.
 • Musí mať minimálne 18 rokov alebo minimálne 15 rokov, pričom musí byť doprevádzaný osobou staršou než 21 rokov.
 • Na požiadanie sa musí preukázať buď zbrojným preukazom, resp. dokladom totožnosti.
 • Má právo požadovať od inštruktora, aby mu podal odbornú inštruktáž o cvičnej streľbe.
 • Počas vyhradenej doby má právo využívať pridelený strelecký stav na cvičnú streľbu.
 • Má právo použiť buď svoju zbraň a náboje, alebo si môže zbraň zapožičať a náboje zakúpiť priamo na strelnici.
 • Má právo žiadať o odborný zásah pri poruche zbrane, o jej odstránenie, prípadne výmenu zbrane.
 • V prípade podozrenia z požitia alkoholických nápojov u strelca má inštruktor právo strelcovi odmietnuť výkon streľby a vykázať ho z priestorov strelnice.
 • Strelec je povinný presvedčiť sa pred streľbou, či v nábojovej komore nie je náboj.
 • Strelec je povinný od vstupu do strelnice až po jej opustenie rešpektovať všetky pokyny inštruktora.
 • Prísne sa zakazuje mieriť so zbraňou do strán a do tylového priestoru, aj keď zbraň nie je nabitá.
 • Strelec zastaví streľbu na povel inštruktora alebo v prípade poškodenia zariadenia strelnice.
 • V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu prerušuje strelec streľbu, vybije zbraň a riadi sa podľa pokynov inštruktora.
 • Za hrubé porušenie bezpečnostných opatrení sa považuje, keď strelcovi spadne zbraň, keď dôjde k náhodnému výstrelu, alebo strelec vystrelí skôr, než mu to povolí inštruktor, mierenie mimo terčový priestor, nerešpektovanie pokynov inštruktora.
 • Po vystrieľaní všetkých nábojov strelec skontroluje zbraň, či v nábojovej komore sa nenachádza náboj, dá ranu istoty a zbraň odloží na určené miesto a až potom opustí priestor strelnice.
 • V prípade hrubého porušenia bezpečnostných alebo prevádzkových predpisov bude strelec vykázaný z priestorov strelnice.